Regulamin

Szanowni użytkownicy!

Zgodnie z wymogami prawa polskiego, w myśl „ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ze względu na taką formę prowadzenia usług przez serwis „VirtualSportAgent.pl” zasady działania portalu zostały zapisane w regulaminie. Regulamin ten zawiera prawa i obowiązki zarówno Państwa jak i nasze, zatem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu „VirtualSportaAgent.pl” interpretowane będzie jako zapoznanie się oraz zaakceptowanie wszystkich zasad zawartych w regulaminie oraz warunków, jakie muszą Państwo spełnić aby móc korzystać z serwisu. Każdorazowe zalogowanie się w serwisie oznacza również akceptację wszelkich zmian wprowadzonych jednostronnie do regulaminu, które obowiązują automatycznie z chwilą odwiedzenia serwisu.

Wzajemne prawa i obowiązki zostały ustalone jednostronnie przez Administratora serwisu i nie istnieje możliwość ich indywidualnego zmieniania oraz zgłaszania zastrzeżeń. Przez cały okres funkcjonowania serwisu VirtualSportAgent.pl istnieje możliwość zapoznania się z aktualną wersją regulaminu, dostępną w tym miejscu.

Regulamin serwisu internetowego VirtualSportAgent.pl

I. Podstawowe informacje i pojęcia:

 1. Użytkownikiem serwisu zwanym dalej Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu VirtualSportAgent.pl jest Real Estate      Consulting Łukasz Doliński z siedzibą w Lubaniu (59-800) przy ulicy Fabryczna Osiedle 19, zwany dalej Administratorem. 
 3. W przedstawionym regulaminie zwany dalej Regulaminem zostały określone i zapisane zasady funkcjonowania oraz korzystania z  serwisu internetowego, dostępnego pod adresem VirtualSportAgent.pl zwanym dalej Serwisem oraz zostały określone prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora.
 4. Serwis www.virtualsportagent.pl jest specjalistycznym portalem pracy  funkcjonującym w obszarze sportu, ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych.
 5. Przedmiotem działalności Serwisu są usługi, polegające na przekazaniu i ułatwieniu dostępu Użytkownikom do interesujących ich danych o innych Użytkownikach, informacji oraz ofert powiązanych z branżą sportową jak również do szkoleń i edukacji pomocnych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności w poszukiwaniu pracy w branży sportowej.
 6. Istotą działalności  Serwisu VirtualSportAgent.pl jest stworzenie bazy danych o klubach sportowych, zawodnikach i pracownikach branży sportowej oraz platformy komunikacyjnej ułatwiającej kontakt pomiędzy tymi podmiotami i osobami.
 7. Wszelkie teksty mające charakter porad, pojawiające się na łamach Serwisu, powinny być odczytywane jako wskazówki o charakterze ogólnym, wymagające modyfikacji odpowiedniej do konkretnej sytuacji.  
 8. Za wypowiedzi Użytkowników na łamach Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

II. Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu „Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” jest Administrator, czyli Real Estate Consulting Łukasz Doliński.
 2. Decyzja o ujawnieniu danych osobowych jest dobrowolną decyzja każdego Użytkownika
 3. Usunięcie wymaganych przez Administratora danych osobowych z Serwisu jest jednocześnie rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z asortymentu oraz usług oferowanych przez Serwis częściowo lub w całości.
 4. Szczegółowe informacje o polityce ochrony danych osobowych dostępne są w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności”

III. Warunki przystąpienia do portalu VirtualSportAgent.pl oraz wytyczne korzystania z usług Serwisu:

 1. Potencjalny użytkownik staje się Użytkownikiem w momencie zrealizowania procedury rejestracji zgodnej z zasadami Serwisu oraz założeniu swojego indywidualnego konta.
 2. Udział w Serwisie jest indywidualną, dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.
 3. Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług jest możliwe po uprzednim podaniu wymaganych danych oraz informacji przez Użytkownika lub uiszczeniu opłat, co jest wyłączną decyzja Użytkownika poprzez dokonanie bądź zaniechaniu tych czynności, a co jest również równoznaczne z określeniem przez Użytkownika zakresu swojego dostępu do zasobów oraz usług Serwisu.
 4. Po podjęciu przez Użytkownika działań , o których mowa w poprzednim punkcie, Administrator jest zobowiązany udostępnić Użytkownikowi odpowiednie dane oraz usługi.
 5. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z pełną akceptacją Regulaminu.
 6. Rejestracja w Serwisie jest interpretowana jako zgoda Użytkownika na:
  • korzystanie z komunikacji elektronicznej (tu: Internet) w celu realizacji usług Serwisu,
  • przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora, w celu i zakresie w jakim zostały one udostępnione przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie jak i później w trakcie korzystania z usług Serwisu, zgodnie z „ Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku” (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • otrzymywanie wszelkich wiadomości od Administratora, jego partnerów oraz na zlecenie podmiotów trzecich. 
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Serwisie jest dobrowolną decyzja każdego Użytkownika i może nastąpić w każdej chwili poprzez usuniecie swojego konta.
 8. Usunięcie konta użytkownika, będzie skutkowało usunięciem wszelkich danych i informacji o Użytkowniku z Serwisu oraz z serwerów, gdzie przechowywane są dane z zastrzeżeniem, iż Administrator ma prawo przechować dane Użytkownika w pewnym zakresie i przez pewien okres czasu, w celu rozliczenia się ze zobowiązań zaistniałych między Użytkownikiem a Administratorem podczas udziału Użytkownika w Serwisie.
 9. Administrator może usuwać bądź zawieszać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub zawężając tym samych ich dostęp do usług oraz asortymentu Serwisu, w przypadku gdy użytkownik:
  • nie stosuje się do zasad regulaminu,
  • łamie powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego,
  • działa ze szkodą dla innych użytkowników, Administratora bądź osób trzecich.
 10. Warunki techniczne, konieczne do rejestracji i korzystania z usług Serwisu:

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej oraz inne kompatybilne przeglądarki,
  • akceptowanie przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Pliki "cookies", przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer internetowy Serwisu, lecz także przez inne urządzenia, serwery i osoby działające w sieci internet. Mechanizm plików "cookies" jest powszechnie wykorzystywany przez wiele serwisów internetowych. Brak akceptacji plików "cookies" nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, lecz w znacznym stopniu może wpłynąć na jego dysfunkcje.
 11. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto.
 12. Zabronione jest udzielanie informacji osobom trzecim odnośnie przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów oraz haseł umożliwiających dostęp do zasobów Serwisu.
 13. W interesie każdego Użytkownika jest zachowanie w tajemnicy informacji, o których mowa w poprzednim punkcie gdyż każdy posiadacz tych informacji może uzyskać dostęp do konta Użytkownika i dokonywać nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Do kompetencji wyłącznie Administratora należą zmiany co do treści oraz zakresu oferowanych usług, jak również dodawanie oraz usuwanie, czasowe zawieszanie lub ograniczanie dostępu do poszczególnych usług.
 15. Administrator podejmuje decyzję o odpłatnym bądź nieodpłatnym dostępie do poszczególnych usług Serwisu.
 16. Administrator ma prawo do udzielania zniżek oraz promocji w zakresie stawek lub odpłatności poszczególnych bądź wszystkich oferowanych przez niego usług.
 17. Informacja o konieczności uiszczenia opłaty za daną usługę, jak również warunki jej udzielenia oraz jej cena będzie umieszczona przez Administratora na łamach Serwisu w stosownym do tego miejscu ze względu na  umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.
 18. Administrator zwraca środki pieniężne otrzymane z tytułu opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika tylko i wyłącznie, gdy podstawą żądania zwrotu jest wyłączna wina Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.

IV. Wprowadzenie przez Administratora zmian w Regulaminie

 1. Regulamin może być jednostronnie zmieniany przez Administratora, bez poinformowania użytkowników o przyczynach tychże zmian.
 2. Zmiany zostaną opublikowane w Regulaminie wraz z informacja o ich dokonaniu.
 3. Informacje o zmianach Regulaminie zostaną podane na stronie głównej Serwisu oraz w innych, odpowiednich do tego miejscach.
 4. Po umieszczeniu informacji o zmianach, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zapoznania się z treścią aktualnego Regulaminu.
 5. Po umieszczeniu informacji o zmianach zalogowanie się Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z jego zapoznaniem się i akceptacją dokonanych zmian.
 6. W momencie braku akceptacji zmian, Użytkownik powinien powstrzymać się od  logować w Serwisie i natychmiast poinformować Administratora o swojej decyzji. 
 7. Brak akceptacji zmian prowadzi do usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

V. Umieszczenie ogłoszeń w serwisie

 1. Publikacja ogłoszenia następuje po uiszczeniu ewentualnej opłaty przez Użytkownika i/lub po zweryfikowaniu danych Użytkownika przez Administratora. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania w określonej formie odpowiednich dokumentów lub oświadczeń w celu weryfikacji danych Użytkownika, o których mowa w poprzednim punkcie.
 3. Wszystkie teksty ogłoszeń zostają przetransmitowane do Administratora za pomocą elektronicznych formularzy.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu znaków w treści ogłoszenia.
 5. Publikowane ogłoszenia mogą różnić się układem graficznym oraz formatowaniem od ogłoszenia wprowadzonego przez Użytkownika.
 6. Ogłoszenie zostanie opublikowane w tym dziale w Serwisie, który został wybrany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza składania ogłoszeń.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji odnoście publikacji każdego ogłoszenia, co w przypadku postanowienia o nieopublikowaniu danego ogłoszenia, które zostało już opłacone przez Użytkownika, oznacza zwrot przez Administratora uiszczonej opłaty po potraceniu opłat manipulacyjnych, na które składa się:
  • koszt korespondencji,
  • koszt przekazu pieniężnego,
  • koszt przelewu,
  • inne koszty, które Administrator poniesie w związku ze zwrotem uiszczonej opłaty.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 9. Administrator może moderować lub nie opublikować ogłoszenia, bez podania przyczyny, jeżeli jego treść jest niezgodna z przepisami prawa, z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.   
 10. Zabronione jest umieszczanie w ogłoszeniach oraz innych miejscach na łamach Serwisu tekstów:
  • niezgodnych z prawem,
  • nawołujących do dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, wyznanie lub rasę,
  • o wulgarnym, nieprzyzwoitym czy sprofanowanym charakterze lub oddźwięku,
  • naruszających dobra osobiste lub prawa innych osób
  • stanowiących formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne
  • promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.

VI. Prawo do reklamacji oraz składanie reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane za nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz zastrzeżenia odnośnie świadczonych usług powinny zostać zgłoszone Administratorowi na adres e-mail pomoc@virtualsportagent.pl
 2. Administrator w celu zdiagnozowania błędów, modyfikacji oraz poprawy funkcjonowania usług Serwisu lub działania konta zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczna konta Użytkownika.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco a odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Administrator może nie odpowiedzieć na zgłoszoną reklamację, gdy zażalenie wynika z nieznajomości treści regulaminu bądź niedostosowania się Użytkownika do instrukcji udzielonych na łamach Serwisu bądź bezpośrednio przez Administratora.
 5. Administrator niezwłocznie przekseruje do odpowiednich podmiotów, z którymi współpracuje, reklamacje, które zostały przesłane do Administratora a dotyczą usług świadczonych przez podmioty trzecie.

VII. Prawa o obowiązki Administratora

 1. Administrator zapewnia, iż dane oraz informacje będą należycie strzeżone, w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator może udostępnić w innym celu, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacje i dane o Użytkownikach innym podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w sytuacji zgodnej z prawem, nakazującej Administratorowi takie działanie.
 3. Administrator odpowiada za rzetelność, autentyczność oraz prawidłowość treści wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników wyłącznie w zakresie uregulowanym przez prawo.
 4. Administrator nie odpowiada za zdarzenia w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami, bez względu na przyczyny ich zaistnienia.
 5. Administrator nie ma możliwości weryfikacji informacji, danych oraz treści przekazywanych przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada za ich prawidłowość oraz autentyczność.
 6. Administrator nie ma wystarczających możliwości zablokowania kopiowania z Serwisu pobieranych treści zamieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, toteż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” przez osoby trzecie.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu danych oraz informacji dotyczących Użytkowników, którzy w sposób regularny oraz uporczywy naruszają zasady Regulaminu, lub działają niezgodnie z celem oraz charakterem funkcjonowania Serwisu.
 9. Treści dotyczące funkcjonowania Serwisu, porad oraz innych kwestii uznanych przez Administratora za warte opublikowania a skierowane w formie zapytania przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, mogą zostać zamieszczone przez osoby do tego upoważnione, w odpowiednim do tego miejscu na łamach Serwisu bez podawania danych nadawcy.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z prawdopodobieństwem występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.
 12. Każdy Użytkownik ma prawo oraz możliwość zwrócenia się do Administratora o zaniechanie stosowania rozwiązań, o których mowa w poprzednim punkcie, w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
 13. Za wyjątkiem przypadków określonych w „Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) niedozwolone jest bez pisemnej zgody Administratora
  • kopiowanie,
  • powielanie,
  • inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu.
 14. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań co do prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałych z powodu sił wyższych lub niedozwoloną ingerencja Użytkowników oraz osób trzecich.
 15. Nie istnieje konieczność informowania Użytkowników o czasowym częściowym bądź całościowym wyłączeniu Serwisu, dokonanym w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 16. Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zebranych oraz zapisanych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych:
  • awarią sprzętu,
  • dysfunkcją sieci Internet,
  • działaniem osób trzecich,
  • działaniem siły wyższej i zdarzeń losowych
 17. Administrator może przenieść w całości bądź częściowo swoje prawa i obowiązki na podmioty trzecie, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.